ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยหม่อมหลวงชูชาติ กำภู จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2497 จนภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมชลประทานจากบางเขนมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติให้แยกการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) และให้สถาปนาขึ้นเป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน” อย่างเป็นทางการจึงถือได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหนึ่งในบรรดาคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยสมบูรณ์
          ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงสร้างการบริหารส่วนงานโดยแบ่งหน่วยงานภายในคณะออกเป็น 10 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
          ด้านการเรียนการสอน ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์) หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน) วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน) และ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน) และ วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร) ซึ่งเปิดรับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
          ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีความเข้มแข็งด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวกระบวนการและเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร เทคนิคแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตผลเกษตรและอาหาร ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศและดิจิตอล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงสร้างและระบบโลจิสติกส์ ที่สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรตลอดทั้งระบบนอกจากนั้นยังมีศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้ทั้งจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และภาคครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน หรือผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ที่สำคัญอาทิ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตามแนวพระราชดำริ และคณะฯ ยังทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอก อาทิ การให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง วัสดุทางวิศวกรรมต่าง ๆ ล่าสุดคณะฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการทดสอบมาตรฐานของวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างของอาคารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกด้วย
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ตลอดจนพันธกิจที่จะผลิตวิศวกร ค้นคว้าวิจัยและสั่งสมองค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมต่อไป