ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          วันที่ 26 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 กรมทรัพยากรน้ำ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (คุณสุวรรณ นันคะเกิดกุล) ในการให้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และรับฟังบรรยายจากวิศวกรควบคุมงาน (คุณเขมชาติ ปลาทอง) ถึงรายละเอียดการก่อสร้าง รวมทั้งนำเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างองค์อาคารในจุดต่าง ๆ ได้แก่ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบท่อสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่ แพสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น การศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตต่อการเรียนในรายวิชาการออกแบบท่อและระบบการให้น้ำภายใต้แรงดันสืบต่อไป

Scroll to Top