สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบควบคุมการให้น้ำพืชในแปลงแบบกึ่งอัตโนมัติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบควบคุมการให้น้ำพืชในแปลงแบบกึ่งอัตโนมัติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้มีโครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประจำพื้นที่ภาคกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบควบคุมการให้น้ำพืชในแปลงแบบกึ่งอัตโนมัติ ณ แปลงทดลองภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน โดยมี ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และ ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ให้การต้อนรับและเป็นพิธีกรบรรยายในครั้งนี้