ผศ.บุญมา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรบายในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564รศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวเปิดงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค้าเพิ่ม และการผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้