Untitled Document

กลุ่มเครื่องมือสำหรับการทดลองและวิจัย

 • Image

  เครื่องมือวัดกระแสน้ำ

  เครื่องมือวัดความเร็ว อัตราการไหลของกระแสน้ำ ทั้งแบบวัดในทางน้ำเปิด และภายในท่อด้วยวิธีต่างๆ เช่น ด้วยใบพัด คลื่นความถี่เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น

 • Image

  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ

  เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำในด้านต่างๆ เช่น วัดความเป็นกรด-ด่าง วัดค่าการนำไฟฟ้า วัดอุณหภูมิ วัดค่าความต้องการออกซิเจน วัดค่าความขุ่น เป็นต้น

 • Image

  เครื่องมือวัดความชื้น

  เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ประกอบในการใช้วัดความชื้นของดิน การหาแรงดึงตวามชื้นในดิน

 • Image

  เครื่องมือวัดคุณสมบัติดิน

  เครื่องมือวัดคุณสมบัติดิน และอุปกรณ์ประกอบ เช่น TENSION INFLTROMETER, TENSIOMETER เป็นต้น