Author name: fengrrr

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดให้น้ำแก่พืชและระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ภาควิชาฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดให้น้ำแก่พืชและระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.บุญมา ป้านประดิษญ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม การวางแผนและการใช้อุปกรณ์ในการกำหนดการให้น้ำแก่พืช และการใช้แอพพลิเคชั่นในการให้น้ำ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดให้น้ำแก่พืชและระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 Read More »

ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 26 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 กรมทรัพยากรน้ำ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (คุณสุวรรณ นันคะเกิดกุล) ในการให้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และรับฟังบรรยายจากวิศวกรควบคุมงาน (คุณเขมชาติ ปลาทอง) ถึงรายละเอียดการก่อสร้าง รวมทั้งนำเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างองค์อาคารในจุดต่าง ๆ ได้แก่ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบท่อสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่ แพสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น การศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตต่อการเรียนในรายวิชาการออกแบบท่อและระบบการให้น้ำภายใต้แรงดันสืบต่อไป

ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Read More »

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

     อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโครงการ การเทียบมาตรฐานเซนเซอร์วัดความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟต้นทุนต่ำ สำหรับการให้น้ำชลประทานแบบแม่นยำ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

          เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 45 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำและเป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียว (Zoned Type Earth Dam) มีความยาว 4,860 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 960 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งด้านการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร และการช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ทางด้านงานพัฒนาแหล่งน้ำ การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่อาคารชลประทานขนาดใหญ่และเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ต่อการเรียนในปีต่อ ๆ ไป

ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บทความดีเด่น

อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ และนายนภัสกร ชุลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บทความดีเด่น (The 1st  Runner-up Paper Award) เรื่องการเทียบมาตรฐานในระดับห้องปฏิบัติการเซนเซอร์วัดความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟแบบต้นทุนต่ำ สาขา Material Sciences and Farm Engineering & Technologies (MSFE) ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บทความดีเด่น Read More »

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563 Read More »

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ภายในส่วนงาน

     ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ภายในส่วนงาน ลำดับที่ 1

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ภายในส่วนงาน Read More »

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด

     ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ลำดับที่ 1

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด Read More »

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 4

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทานและภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ ห้องประชุม 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อที่จะให้นิสิตได้จบการศึกษาไปเป็นบัณฑิตวิศวกรที่มีคุณภาพทั้งการมีความรู้ ความสามารถและจิตใจที่พร้อมต่อการเผชิญชีวิตการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากนิสิตเก่าวิศวกรรมชลประทาน รุ่นที่ 37 คือคุณนภาพร ทะราษี (พี่โหน่ง) ซึ่งปัจจุบันได้ผันตัวเองมาทำหน้าที่เป็นนักจิตบำบัด Emotional Therapist Mental Recovery มีประสบการณ์การทำกิจกรรมกลุ่มเชิงจิตวิทยาการเรียนรู้และเข้าใจตนเองให้กับทั้งเยาวชนที่เคยประสบปัญหารวมทั้งผู้เคยกระทำผิดที่ถูกกักกันให้อยู่ในสถานที่คุมขัง เป็นต้น ได้มาทำกิจกรรมกลุ่มให้นิสิตได้เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจชีวิตและเข้าใจตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น วิทยากรอีกท่านคือคุณพิสณห์ จันทร์ศรี (พี่เป๋ง) อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (ปัจจุบันเกษียณอายุงานแล้ว) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างเขื่อนมามากมายทั้งในและต่างประเทศ มาถ่ายทอดประสบการณ์การคุมงานก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในด้านเทคนิคและด้านอื่น ๆ รวมทั้งให้ข้อแนะนำวิธีการปฏิบัติตนเพื่อการจบไปเป็น Smart Engineers ในอนาคต

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 Read More »

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม  

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ Read More »

Scroll to Top