ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ.2566

ผลงานอนุสิทธิบัตร นายระวี อยู่สำราญ ได้รับอนุสิทธิบัตร “แหวนเตเปอร์ (Taper ring gauge) ป้องกันการรั่วซึมน้ำ

ผลงานอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ และนายศักดิ์สิทธื์ ได้รับอนุสิทธิบัตร “เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Water Level Gauge)

– รางวัล  อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโครงการ “การเทียบมาตรฐานเซนเซอร์วัดความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟต้นทุนต่ำ สำหรับการให้น้ำชลประทานแบบแม่นยำ”

รางวัล  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566  ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ลำดับที่ 1

– รางวัล  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566  ประเภทบุคลากรของส่วนงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 สูงสุดภายในส่วนงาน ลำดับที่ 1

 

Scroll to Top