ผลงานและรางวัล

2023

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

     อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโครงการ การเทียบมาตรฐานเซนเซอร์วัดความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟต้นทุนต่ำ สำหรับการให้น้ำชลประทานแบบแม่นยำ
2023

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ภายในส่วนงาน

     ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ภายในส่วนงาน ลำดับที่ 1
2023

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด

     ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ลำดับที่ 1
2023

ผลงานอนุสิทธิบัตร แหวนเตเปอร์ (Taper ring gauge) ป้องกันการรั่วซึมน้ำ

ผู้ประดิษฐ์: นายระวี  อยู่สำราญ
2023

ผลงานอนุสิทธิบัตร เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Water Level Gauge)

ผู้ประดิษฐ์: ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์,นายศักดิ์สิทธิ์ เทพประสิทธิ์
Scroll to Top