หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

Bachelor of  Engineering (Civil Engineering – Irrigation)

ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

B.Eng. (Civil Engineering – Irrigation)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 | รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ.2560 | รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ.2556 | Curriculum Mapping

Program Learning Outcome (PLO)

PLO 1   นิสิตสามารถกำหนดกรอบความคิดของกระบวนการหรือระบบงานด้านวิศวกรรมโยธาและชลประทานได้

PLO 2   นิสิตสามารถวางแผนบริหารจัดการระบบชลประทาน ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติจากน้ำให้เหมาะสมตามสถานการณ์และภูมิสังคม

PLO 3   นิสิตสามารถออกแบบโครงสร้าง ระบบและองค์ประกอบด้านวิศวกรรมโยธาและชลประทาน

PLO 4   นิสิตสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมโยธาและชลประทานโดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

PLO 5   นิสิตสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรมสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาและชลประทาน

PLO 6   นิสิตสามารถสื่อสารงานด้านวิศวกรรมโยธาและชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 7   นิสิตแสดงออกถึงความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

PLO 8   นิสิตแสดงออกถึงภาวะผู้นำ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ และสามัคคี รวมถึงมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top