ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

Bachelor of  Engineering (Civil Engineering – Irrigation)

ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

B.Eng. (Civil Engineering – Irrigation)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ.2566 | รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ.2560 | รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ.2556 | Curriculum Mapping