รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

\"bancha_n\"

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

รหัสอาจารย์ : E4019

อีเมล์ : fengbak@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | วิดิทัศน์

Scroll to Top