หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 82 รายการ  
ที่ ปก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพิมพ์ เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1
การไหลในทางน้ำเปิด

Open Channel Flow

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 269
2
การออกแบบอาคารไซฟอน

รศ.สันติ ทองพำนัก n/a 194
3
การประเมินน้ำท่าด้วยแบบจำลอง HEC-4

Monthly Streamflow Simulation

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 81
4
เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา

Design of Farm Irrigation Systems

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ n/a 129
5
เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา บทปฏิบัติการ

Design of Farm Irrigation Systems

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ n/a 133
6
การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน

Planning and Design of Irrigation Distribution Systems

อ.อรุณ อินทรปาลิต และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน n/a 295
7
อุทกวิทยาเบื้องต้น

Fundamental of Hydrology

รศ.สันติ ทองพำนัก n/a 713
8
วิศวกรรมการระบายน้ำ

ผศ.สิทธิพร เงินประเสริฐศรี n/a 340
9
หลักการชลประทานแบบหยด การออกแบบและการแก้ปัญหา

ผศ.มนตรี ค้ำชู n/a 350
10
การจัดการเรื่องน้ำ

Water Management

ผศ.ทวีวัช สำเนียงประเสริฐ n/a 250
11
การออกแบบอาคารส่งน้ำชลประทาน

Design of Water Conveyance Irrigation Structures

รศ.ปฏิภาณ อมาตยกุล n/a 249
12
22 ลุ่มน้ำในประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2564 161
13
เอกสารคำสอน 02207651 การวิเคราะห์ทางสโตแคสติกสำหรับระบบชลประทาน

02207651 Stochastic Class Handout

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2563 148
14
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานในยุค THAILAND 4.0

กรมชลประทาน 2563 140
15
แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2563 40
16
แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2563 133
17
คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษา ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2563 131
18
กลศาสตร์ของวัสดุ II

Mechanics of Materials II

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 2563 1172
19
คู่มือการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

Manual on Non-Strutural Approaches to Flood Management

คณะทำงานด้านวิชาการของคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบานน้ำแห่งประเทศไทย-THAICID 2562 28156
20
สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2561

Agricultural Statistics of Thailand 2018

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562 153
 [1] 2 3 4 5 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>