หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาจาก ผู้แต่ง : คำค้น วราวุธ วุฒิวณิชย์ : พบ 22 รายการ  
ที่ ปก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพิมพ์ เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1
การไหลในทางน้ำเปิด

Open Channel Flow

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 220
2
การประเมินน้ำท่าด้วยแบบจำลอง HEC-4

Monthly Streamflow Simulation

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 41
3
เอกสารคำสอน 02207651 การวิเคราะห์ทางสโตแคสติกสำหรับระบบชลประทาน

02207651 Stochastic Class Handout

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2563 123
4
วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น

Introduction to Irrigation Engineering

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ , ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2558 193
5
เอกสารคำสอนวิชา 207631 การวิเคราะห์ทางสโตแคสติกสำหรับระบบชลประทาน

Stochastic Analysis of Irrigation System

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2554 112
6
การจัดการทางวิศวกรรม

Engineering Management

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2554 158
7
อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

Engineering Hydrology

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ดร.ทองเปลว กองจันทร์ , ดร.วัชระ เสือดี 2550 183
8
การวางแผนและการประเมินโครงการ

Project Planning and Appraisal

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2550 131
9
สถิติทางวิศวกรรม

Engineering Statistics

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2547 148
10
อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

Engineering Hydrology

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2545 166
11
การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา (full text)

Design of Farm Irrigation Systems (full text)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2544 218
12
อุทกวิทยาประยุกต์

Applied Hydrology

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2541 147
13
คู่มือการใช้โปรแกรม WASAM 3.0 การวางแผนการจัดสรรน้ำและติดตามผล

ภราดา มีอำพล , รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2541 144
14
การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมชลประทาน

Computer Application for Irrigation Engineering

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2538 29
15
การจัดการเรื่องน้ำขั้นสูง เล่ม 1

Advanced Water Management 1

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2538 124
16
การจัดการเรื่องน้ำขั้นสูง เล่ม 2

Advanced Water Management 2

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2538 120
17
การจัดส่งน้ำระดับโครงการ

Project Water Delivery

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2537 202
18
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานชลประทาน

Monitoring and Evaluation (M+E) of Irrigation Performance

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2537 192
19
การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 1

Design of Surface Irrigation 1

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ 2536 162
20
การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 2

Design of Surface Irrigation 2

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ 2536 125
 [1] 2 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>