หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาจาก ผู้แต่ง : คำค้น สันติ ทองพำนัก : พบ 8 รายการ  
ที่ ปก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพิมพ์ เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1
การออกแบบอาคารไซฟอน

รศ.สันติ ทองพำนัก n/a 249
2
อุทกวิทยาเบื้องต้น

Fundamental of Hydrology

รศ.สันติ ทองพำนัก n/a 845
3
เกณฑ์การออกแบบอาคารในคลองส่งน้ำ

รศ.สันติ ทองพำนัก 2555 553
4
ตัวอย่างการออกแบบอาคารในคลองส่งน้ำ

รศ.สันติ ทองพำนัก 2555 415
5
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพในการออกแบบฝาย และประมวลหลักวิชาชีพในการออกแบบอาคารสลายพลังงาน

รศ.สันติ ทองพำนัก 2552 347
6
การไหลในทางน้ำเปิด

Flow in Open Channel

ผศ.สันติ ทองพำนัก 2534 731
7
การวัดน้ำชลประทาน

ผศ.สันติ ทองพำนัก 2533 230
8
เอกสารการอบรมหลักสูตร การให้น้ำชลประทาน

รศ.ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล , อ.สมชาย จันทร์ศรี , ผศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , อ.สันติ ทองพำนัก , ผศ.มนตรี ค้ำชู , ผศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รศ.ปฏิภาณ อมาตยกุล 2529 35