awards

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

     อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโครงการ การเทียบมาตรฐานเซนเซอร์วัดความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟต้นทุนต่ำ สำหรับการให้น้ำชลประทานแบบแม่นยำ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บทความดีเด่น

อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ และนายนภัสกร ชุลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บทความดีเด่น (The 1st  Runner-up Paper Award) เรื่องการเทียบมาตรฐานในระดับห้องปฏิบัติการเซนเซอร์วัดความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟแบบต้นทุนต่ำ สาขา Material Sciences and Farm Engineering & Technologies (MSFE) ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บทความดีเด่น Read More »

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563 Read More »

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ภายในส่วนงาน

     ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ภายในส่วนงาน ลำดับที่ 1

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ภายในส่วนงาน Read More »

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด

     ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด ลำดับที่ 1

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทบุคลากรที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2566 สูงสุด Read More »

ผลงานอนุสิทธิบัตร เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Water Level Gauge)

ผู้ประดิษฐ์: ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์,นายศักดิ์สิทธิ์ เทพประสิทธิ์

ผลงานอนุสิทธิบัตร เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Water Level Gauge) Read More »

Scroll to Top