ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อนุสิทธิบัตร-เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า

อนุสิทธิบัตร-เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า

อนุสิทธิบัตร “เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า”

        ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายศักดิ์สิทธิ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับอนุสิทธิบัตร “เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า” เลขที่อนุสิทธิบัตร 21862 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Water Level Gauge) มีลักษณะของการประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดระดับน้ำโดยการใช้หลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบด้วย ส่วนวัดระดับน้ำโดยใช้การเชื่อมต่อระหว่างตัวต้านทานกับขั้วอิเล็กโทรดแบบขนาน ชุดประมวลผลเพื่อระบุระดับน้ำจากแท่งวัดระดับน้ำ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา ระดับน้ำอัตโนมัติที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ต่อเนื่อง ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อการใช้งานนอกสถานที่ (แม่น้ำ ลำคลอง) ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดมีความแม่นยำน่าเชื่อถือ และมีต้นทุนการผลิตต่ำ

ที่มา: facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน