ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4033

อีเมล์ : fengcpth@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Scroll to Top