ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ-หนังสือ

คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ-หนังสือ

eng_management

การจัดการทางวิศวกรรม

(Engineering Management)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ และ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์

irre_intro

วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น

(Introduction to Irrigation Engineering)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ และ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์

eng_hydrology

อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

(Engineering Hydrology)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ และ ดร.วัชระ เสือดี

มีจำหน่ายที่สมาคมวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

PlanDesign

การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน

(Planning and Design of Irrigation Distribution Systems)

มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

surface01

การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 1

(Design of Surface Irrigation 1)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ และ ผศ.ดร.พงศธร  โสภาพันธุ์

surface02

การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 2

(Design of Surface Irrigation 2)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ และ ผศ.ดร.พงศธร  โสภาพันธุ์