คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ-วิดิทัศน์

https://www.youtube.com/watch?v=4A8uSav2cXI&t=3s

หลักการผลักดันน้ำเบื้องต้น

อธิบายการจำลองการผลัดดันน้ำในห้องทดลอง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทำการผลักดันน้ำ ประโยชน์และข้อควรระวังในการผลักดันน้ำ

ผู้บรรยาย : รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ทีมงาน : ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน(วศ.ชป.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

10 กุมภาพันธ์ 2555

https://www.youtube.com/watch?v=nbz2ERjaJvE

อิทธิพลของการผลักดันน้ำ ตอนที่2

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทำการผลักดันน้ำ ประโยชน์และข้อควรระวังในการผลักดันน้ำ 4 แบบ

1.การผลักดันน้ำที่ห่างไกลจากปากแม่น้ำ

2.การผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำ

3.การผลักดันน้ำในแม่น้ำที่มีสภาวะ upstream control โดยสิ่งกีดขวางในทางน้ำ

4.การผลักดันน้ำแบบต่อเนื่อง

ผู้บรรยาย : รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ทีมงาน : ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน(วศ.ชป.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

16 กุมภาพันธ์ 2555

https://www.youtube.com/watch?v=baCZXF0Rc3g

อิทธิพลของการผลักดันน้ำ ตอนที่1

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทำการผลักดันน้ำ ประโยชน์และข้อควรระวังในการผลักดันน้ำ

ผู้บรรยาย : รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ทีมงาน : ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน(วศ.ชป.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

16 กุมภาพันธ์ 2555

https://www.youtube.com/watch?v=RB19n2bhlLo

การผลักดันน้ำที่ระดับต่างกัน

ความแตกต่างของการติดตั้งใบพัดของเครื่องผลักดันน้ำ ที่ระดับแตกต่างกัน 3 ระดับ

1.ติดตั้งใบพัดที่ระดับ 0.2 ของความลึกจากผิวน้ำ

2.ติดตั้งใบพัดที่ระดับ 0.5 ของความลึกจากผิวน้ำ

3.ติดตั้งใบพัดที่ระดับ 0.8 ของความลึกจากผิวน้ำ

ผู้บรรยาย : รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ทีมงาน : ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน(วศ.ชป.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

17 สิงหาคม 2555

Scroll to Top