ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาฯ

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาฯ

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Arun
Weeraphon
Chanak
Jetsada

อ.อรุณ อิทรปาลิต

2509-2520

อ.ดร.วีระพล แต้สมบัติ

2520-2522

ผศ.ชนัก โกมารากุล ณ นคร

2522-2524

อ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา

2524-2526

Thaweewat
Wiboon
Sitthiphon
Adul

รศ.ทวีวัช สำเนียงประเสริฐ

2526-2528

รศ.ดร.วิบูลย์ บุณญธโรกุล

2528-2530

อ.สิทธิพร เงินประเสริฐศรี

2528-2532

ผศ.อดุล วรรณจนา

2532-2534

VarawootB
Montri
Sitthiphon
Santi

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

2534-2536 

รศ.มนตรี ค้ำชู

2536-2538

ผศ.สิทธิพร เงินประเสริฐศรี

2538-2540

รศ.สันติ ทองพำนัก

2540-2542

Sitthiphon
VarawootR
Bancha
SantiB

ผศ.สิทธิพร เงินประเสริฐศรี

2542-2544

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

2544-2546

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

2546-2551

รศ.สันติ ทองพำนัก

2551-2555

nimit
Chaiyapong

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์

2555-2563

ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

ปัจจุบัน