ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

ekkasit2

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4023

อีเมล์ : fengesk@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ | เว็บไซต์