ผลงานอนุสิทธิบัตร เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Water Level Gauge)

ผู้ประดิษฐ์: ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์,นายศักดิ์สิทธิ์ เทพประสิทธิ์

Scroll to Top