แปลงทดลองและวิจัย

ลักษณะงานวิจัย

เป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การสาธิตและอบรมเกี่ยวกับระบบชลประทานในไร่นาแบบต่างๆ การวิจัยทางด้านเกษตรชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ / วิจัย

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ระวี อยู่สำราญ

รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ