แปลงทดลองและวิจัย

ลักษณะงานวิจัย

เป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การสาธิตและอบรมเกี่ยวกับระบบชลประทานในไร่นาแบบต่างๆ การวิจัยทางด้านเกษตรชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ/วิจัย

ผศ.บุญมา  ป้านประดิษฐ์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ


Scroll to Top