ห้องปฏิบัติการวิจัยชลศาสตร์

ลักษณะงานวิจัย

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลในทางน้ำเปิด เครื่องจักรกลของไหล นวัตกรรมเกี่ยวกับการไหลในทางน้ำเปิดและระบบท่อ อาคารชลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ/วิจัย

ผศ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

อ.ดร.ธัญดร ออกวะลา

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ

 

 

Scroll to Top