ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ห้องปฏิบัติการวิจัยชลศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัยชลศาสตร์

ลักษณะงานวิจัย

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลในทางน้ำเปิด เครื่องจักรกลของไหล นวัตกรรมเกี่ยวกับการไหลในทางน้ำเปิดและระบบท่อ อาคารชลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ / วิจัย