ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ

ลักษณะงานวิจัย

ศึกษาวิจัยกระบวนการทางอุทกวิทยาเพื่อการจัดการน้ำโดยเน้นพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาระบบติดตามตรวจวัดข้อมูล การจัดการและประมวลสารสนเทศและการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำ โดยใช้แบบจำลองและเทคนิคปัญญาประดิษฐ์

ผู้รับผิดชอบ/วิจัย

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ


Scroll to Top