บุคลากร

\"varawoot_n\"

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

รหัสอาจารย์ : E4007

อีเมล์ : fengvwv@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ  | วิดิทัศน์ | ผลงานร่วม | เว็บไชต์

\"bancha_n\"

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

รหัสอาจารย์ : E4019

อีเมล์ : fengbak@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | วิดิทัศน์

\"ekkasit2\"

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4023

อีเมล์ : fengesk@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ | เว็บไซต์

\"\"

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4038

อีเมล์ : fengcss@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ 

\"somchai_n\"

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4008

อีเมล์ : fengscd@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสอาจารย์ : E4018

อีเมล์ : fengbop@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ

\"nimit_n\"

ชื่อ-สกุล :  ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์  

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4024

อีเมล์ : fengnmc@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน  

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4035

อีเมล์ : fengntr@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4029

อีเมล์ : fengwwt@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ

\"chirakarn_n\"

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4032

อีเมล์ : fengcrk@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | วิดิทัศน์ (ผลงานร่วม)

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4033

อีเมล์ : fengcpth@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4036

อีเมล์ : fengjtv@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

\"ketvara_n\"

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4037

อีเมล์ : fengkrs@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

\"\"

ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4031

อีเมล์ : fengcpcc@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ 

\"thandon_n\"

ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ธัญดร ออกวะลา

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4030

อีเมล์ : fengtdo@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ

\"\"

ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : KE002

อีเมล์ : songsak.pu@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

\"\"

ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ศศิวิมล ขาวโกมล

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : 

อีเมล์ : fengsmk@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ลักษณา ทรัพย์เย็น

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

อีเมล์ : fenglnn@ku.ac.th

\"\"

ชื่อ-สกุล :  สุกัญญา จำปาอ่อน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

อีเมล์ : fengsnpi@ku.ac.th

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ณัฐธยาน์ นามอินทร์

ตำแหน่ง : นักวิจัย ปฏิบัติการ

อีเมล์ : –

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ธนกร ทองดอนใหม่

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

อีเมล์ : fengtot@ku.ac.th

\"\"

ชื่อ-สกุล :  ชรัตน์ แก่นประกอบ

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

อีเมล์ : fengcuk@ku.ac.th

\"\"

ชื่อ-สกุล :  วนิดา สระทองพลอย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและสถานที่

อีเมล์ : –

Scroll to Top