บุคลากร

varawoot_n

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4007

อีเมล์ : fengvwv@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ  | วิดิทัศน์ | ผลงานร่วม | เว็บไชต์

bancha_n

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

รหัสอาจารย์ : E4019

อีเมล์ : fengbak@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | วิดิทัศน์

ekkasit2

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4023

อีเมล์ : fengesk@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ | เว็บไซต์

chaisi

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4038

อีเมล์ : fengcss@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ 

somchai_n

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4008

อีเมล์ : fengscd@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ

boonma

ชื่อ-สกุล :  ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4018

อีเมล์ : fengbop@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ

nimit_n

ชื่อ-สกุล :  ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์  

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4024

อีเมล์ : fengnmc@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ

nitirach_n

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน  

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4035

อีเมล์ : fengntr@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

wisuwat_n

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4029

อีเมล์ : fengwwt@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

chirakarn_n

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4032

อีเมล์ : fengcrk@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | วิดิทัศน์ (ผลงานร่วม)

Chaiyapong

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4033

อีเมล์ : fengcpth@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

Jutithep

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4036

อีเมล์ : fengjtv@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

chuphan_n

ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4031

อีเมล์ : fengcpcc@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ 

thandon_n

ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ธัญดร ออกวะลา

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4030

อีเมล์ : fengtdo@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ

ketvara_n

ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4037

อีเมล์ : fengkrs@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ

songsak

ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : KE002

อีเมล์ : songsak.pu@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ