หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)

ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)

Master of  Engineering (Irrigation Engineering)

ชื่อย่อ :  วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)

M.Eng. (Irrigation Engineering)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร (2565) | รายละเอียดหลักสูตร (2560)

Scroll to Top