คณาจารย์และบุคลากร

วิศวกร
ปฏิบัติการ
พนักงานห้องปฏิบัติการ
หัวหน้าภาควิชา
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

คณาจารย์

รองหัวหน้าภาควิชา
รองหัวหน้าภาควิชา
A1-Varawut
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
นักวิจัย
ปฏิบัติการ
นักวิจัย
ปฏิบัติการ
ช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน
พนักงานทั่วไป
-
เจ้าหน้าที่
ดูแลอาคารและสถานที่
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
ช่างเทคนิค
ชำนาญงาน
Scroll to Top