หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)

ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)

               Doctor of Engineering (Irrigation Engineering)

ชื่อย่อ :  วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน)

             D.Eng. (Irrigation Engineering)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Program Learning Outcome (PLO)

PLO 1

นิสิตสามารถสังเคราะห์ช่องว่างความรู้ของงานวิจัย ทางด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านการบริหารจัดการน้ำ  และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Synthesize the gap of knowledge in research related to irrigation engineering, water management, and other relevant disciplines.

PLO2

นิสิตมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้และข้อมูลใหม่ ทั้งในบริบททางสังคมและ วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

Engage to seeking the new knowledges and information of social and professional context continuously.

PLO3
นิสิตสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านการบริหารจัดการน้ํา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
Create research, new knowledge, or innovations in the field of irrigation engineering, water management, and other relevant disciplines through systematic research processes.

PLO4
นิสิตสามารถสื่อสารผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความก้าวหน้าในงานทางด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านการบริหารจัดการน้ําและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจรรยาบรรณผ่านวารสารระดับนานาชาติ การประชุมทางวิชาการ การจดสิทธิบัตรและงานมหกรรมทางวิทยาศาสตร์
Communicate the academic output that makes a significant contribution to irrigation engineering, water management, and other relevant disciplines in peer-reviewed international journals, conferences, patents, and other scientific venues with ethical responsibility.

PLO5

นิสิตสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์วิจัยสู่สาธารณชน
Transfer the knowledge and skill obtain from studying and research experience to the public.

Scroll to Top