ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)

               Doctor of Engineering (Irrigation Engineering)

ชื่อย่อ :  วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน)

             D.Eng. (Irrigation Engineering)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียดหลักสูตร