หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์ ค้นหาจาก คำค้น
 
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 193 รายการ  
ที่ รายละเอียดบทความ
1
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตีพิมพ์ ก.ค. 2565 ธวัชชัย เปาทุ้ย, วราวุธ วุฒิวณิชย์ และจิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี .2565.การประเมินขนาดพื้นที่ผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม .วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 2565 หน้า 1-9
วารสาร ระดับประเทศ
2
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ พ.ค. 2565 พรรณิภา ด้วงเกิด, วราวุธ วุฒิวณิชย์ และไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ .2565.การจัดลําดับความสําคัญของประตูระบายน้ํา กรณีศึกษาโครงการชลประทานปทุมธานี .วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2565 หน้า 32-43
วารสาร ระดับประเทศ
3
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ พ.ค. 2565 จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี และวราวุธ วุฒิวณิชย์ .2565.การประเมินประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้้ำโดยการใช้ปั๊มน้ำที่มีขายทั่วไปเป็นกังหันน้ำ .วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2565 หน้า 44-50
วารสาร ระดับประเทศ
4
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ ม.ค. 2565 วราวุธ วุฒิวณิชย์, ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ, สมชาย ดอนเจดีย์, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, รุ่งโรจน์ ระยับพันธุ์, ปิยวรรณ จันทร์ศรี และไพศาล ขันดีสา .2565.สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติเพื่อการชลประทาน RID-KU .วันชูชาติ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์. 4 มกราคม 2565. น. 107-129
ทั่วไป ระดับประเทศ
5
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ ก.ค. 2565 K. MUYAR KYAW, A. RITTIMA, Y. PHANKAMOLSIL, A. SRIRATANA TABUCANON, W. SAWANGPHOL, J. KRAISANGKA, Y. TALALUXMANA and V. VUDHIVANICH .2565.Assessing Reservoir Reoperation Performances through Adapted Rule Curve and Hedging Policies under Climate Change Scenarios: In–depth Investigation of Case Study of Bhumibol Dam in Thailand .Engineering Access. Vol.8, No.2, July-December 2022, P.179-185
วารสาร ระดับนานาชาติ
6
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ เม.ย. 2564 ณัฐดนัย จุลทรักษ์, เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, เกศวรา สิทธิโชค, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ และยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ .2564.การศึกษารูปแบบการจัดการความชื้นในดินที่ยอมให้พร่องลงสำหรับกำหนดการให้น้ำแก่อ้อยโดยใช้แบบจำลอง DSSAT-CANEGRO .วารสารวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 2564, หน้า 14-25
วารสาร ระดับระดับประเทศ
7
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ พ.ย. 2564 P. DORNPUNYA, A. RITTIMA, Y. PHANKAMOLSIL, A. SRIRATANA TABUCANON, W. SAWANGPHOL, J. KRAISANGKA, Y. TALALUXMANA and V. VUDHIVANICH .2564.The Predictability of Reservoir Inflow Prediction Model for Sirikit Dam Using XGBoost Machine Learning Algorithm .5th International Conference on Water Resources Engineering. 26 November 2021
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
8
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ พ.ย. 2564 D. RAVEEPHINIMIT, A. RITTIMA, Y. PHANKAMOLSIL, A. SRIRATANA TABUCANON, W. SAWANGPHOL, J. KRAISANGKA, Y. TALALUXMANA and V. VUDHIVANICH .2564.Assessment of WEAP Model in Simulating Rainfall-Runoff Relation in The Ping and Wang River Basins, Thailand .5th International Conference on Water Resources Engineering. 26 November 2021
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
9
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ ม.ค. 2564 เอกพันธ์ มาเลิศ และเอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย .2564.ผลิตภาพของน้้าเชิงพื้นที่ส้าหรับการปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท .วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 2564, หน้า 16-24
วารสาร ระดับระดับประเทศ
10
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ ส.ค. 2564 R. LAPHATPHAKKHANUT, S. PUTTRAWUTICHAI, P. DECHKRONG, C. PREUKSAKARN, B. WICHAIDIST, J. VONGPHET and C. SUKSAROJ .2564.IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigation .The International Society of Paddy and Water Environment. 2021
วารสาร ระดับนานาชาติ
11
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ ก.ค. 2564 อารยา ยศมงคล .2564.การวิเคราะห์กฎหมายน้ำฉบับใหม่เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำของไทย .การประชุมวิชาการ 14th THAICID NATIONAL e-SYMPOSIUM 30 July 2021. สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
12
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ ก.ย. 2564 E. KOSITSAKULCHAI, Y. PHANKAMOLSIL and S. YODJAROEN .2564.Future runoff projections based on land change using integrated Markov-Cellular Automata model and Soil Water Assessment Tool in Lam Pachi Basin, Thailand .Agriculture and Natural Resources. Vol. 55, No. 5, 2021, Pages 806-815
วารสาร ระดับนานาชาติ
13
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ ก.ย. 2548 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, อิศเรศ กะการดี, กฤตกานต์ เคลือบมณี, ชลชลิตา ศิริสาขา, ณธศร สุริยะโชติตระกูล, รณชัย กล่อมจิต, ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, มารุต ราชมณี, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ และสรรธาร พชสิทธิ์ .2548.การศึกษาเปรียบเทียบความชื้นในดินจากข้อมูลดาวเทียม SMAP กับการตรวจวัดด้วย TDR ในพื้นที่นาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 2564 หน้า 9-24
วารสาร ระดับประเทศ
14
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ พ.ค. 2564 K. MUYAR KYAW, A. RITTIMA, Y. PHANKAMOLSIL, A. SRIRATANA TABUCANON, W. SAWANGPHOL, J. KRAISANGKA, Y. TALALUXMANA and V. VUDHIVANICH .2564.Assessing Reservoir Reoperation Performances through Adapted Rule Curve and Hedging Policies under Climate Change Scenarios: In–depth Investigation of Case Study of Bhumibol Dam in Thailand .10th International Conference on Environmental Engineering. Science and Management Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Thailand, May 12–14, 2021
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
15
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ พ.ค. 2564 A. SRIRATANA TABUCANON, A. RITTIMA, D. RAVEEPHINIT, Y. PHANKAMOLSIL, W. SAWANGPHOL, J. KRAISANGKA, Y. TALALUXMANA, V. VUDHIVANICH and W. XUE .2564.Impact of Climate Change on Reservoir Reliability: A Case of Bhumibol Dam in Ping River Basin, Thailand .Environment and National Resources Journal. 2020; 19(4): 266-281
วารสาร ระดับนานาชาติ
16
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ก.พ. 2564 S. PUNYAWANSIRI, K. CHAENGPUI and B. KWANYUEN .2564.EFFECTS OF ALTERNATE WETTING AND DRYING TECHNIQUES ON GRAIN YIELD AND WATER USE EFFICIENCY IN IRRIGATED RICE .Journal of Sustainability Science and Management. 2021, 16(2): 3 – 10
วารสาร ระดับนานาชาติ
17
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ เม.ย. 2563 Y. PHANKAMOLSIL and E. KOSITSAKULCHAI .2563.Revision of Vajiralongkorn Dam’s Reservoir Characteristic Curves Using NDWI Derived from Landsat 8 Data .Environment and Natural Resources Journal. Vol. 18 No. 2 2020, Pages 134-145
วารสาร ระดับนานาชาติ
18
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ม.ค. 2563 วราวุธ วุฒิวณิชย์, สมชาย ดอนเจดีย์ และชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ .2563.IrriSAT เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำ .วันชูชาติ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์. 4 มกราคม 2563. น. 119-133
ทั่วไป ระดับประเทศ
19
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ เม.ย. 2563 วราวุธ วุฒิวณิชย์, รุ่งโรจน์ ระยับพันธุ์ และระวี อยู่สำราญ .2563.การปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงกลในระบบการวัดน้ำฝนของเครื่องวัดน้ำฝนแบบถ้วยกระดก .วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 2563
วารสาร ระดับประเทศ
20
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ธ.ค. 2563 P. MAB and E. KOSITSAKULCHAI .2563.Water Balance Analysis of Tonle Sap Lake using WEAP Model and Satellite-DerivedData from Google Earth Engine .Science & Technology Asia. Vol. 25, No. 4, 2020, Pages 45-58
วารสาร ระดับนานาชาติ
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>