ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research Center for Sustainable Development) เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้รับการอนุมัติจัดตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่องจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ การชลประทาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและงานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานที่สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 1. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยทางด้านวิศวกรรมชลประทาน แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชลประทาน แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ การชลประทานและการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยมีการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ IoT ที่เกี่ยวเนื่องกับการชลประทาน การบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมาย

 1. งบประมาณที่ได้รับจากโครงการวิจัยและบริการวิชาการมากกว่า 10 ล้านบาท/ปี
 2. ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ อย่างน้อย 4 บทความ/ปี
 3. ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 บทความ/ปี

คณะกรรมการ

1. รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์                        ที่ปรึกษา
2. ผศ.นิมิตร  เฉิดฉันท์พิพัฒน์                   ที่ปรึกษา
3. รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน                          ที่ปรึกษา
4. ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์              ประธานกรรมการ
5. รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์                        กรรมการ
6. รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์                       กรรมการ
7. ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ                      กรรมการ
8. ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน                    กรรมการ
9. ผศ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ขร์                       กรรมการ
10.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย                     กรรมการ
11.ดร.ชูพันธ์ุ ชมภูจันทร์                              กรรมการ
12.ดร.ธัญดร ออกวะลา                              กรรมการ
13.ผศ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค                       กรรมการและเลขานุการ

Scroll to Top