หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
101. ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
โครงการ : การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของอาคารชลประทานที่สำคัญ
แหล่งทุน : ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
ระยะเวลา : 2551-2551
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
อ.ธัญดร ออกวะลา (หัวหน้าโครงการ)
102. ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
โครงการ : การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจากการเกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน
แหล่งทุน : โครงการพัฒนาเสริมความรู้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก Earth System Science - KMUTT (ESS-KMUTT)
ระยะเวลา : 2551-2552
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 300,000 บาท
อ.สมชาย ดอนเจดีย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิณะราศรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ร่วมวิจัย)

Miss Kritsana Kityuttacha AIT (ผู้ร่วมวิจัย)

103. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2552
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 300,000 บาท
รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

104. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2551
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 90,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.เจษฎา แก้วกัลยา (ที่ปรึกษาโครงการ)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ประสานงานโครงการ)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.สันติ ทองพำนัก (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.พงศธร โสภาพันธุ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

105. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2551
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 238,530 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

อ.ธนา ชีพสมทรง (ผู้ร่วมวิจัย)

อ.กิติพงษ์ เจาจารึก (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นายวิชญ์ ศรีวงษา (ผู้ร่วมวิจัย)

106. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 98,622 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการย่อย)

ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

107. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : การศึกษาสมรรถนะของโครงการชลประทานระบบท่อ
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 61,617 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.สันติ ทองพำนัก (หัวหน้าโครงการย่อย)

108. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 104,446 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.พงศธร โสภาพันธุ์ (หัวหน้าโครงการย่อย)

ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.กุมุท สังขศิลา (ผู้ร่วมวิจัย)

อ.สมชาย ดอนเจดีย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

อ.วลี สงสุวงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สายวิชาศิลปะศาสตร์ (ผู้ร่วมวิจัย)

109. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในเขตแนวป้องกันน้ำเค็ม
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 106,785 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการย่อย)

110. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : แบบจำลองน้ำฝน Rainfall Simulator
แหล่งทุน : ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
ระยะเวลา : 255 -2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
รศ.สันติ ทองพำนัก (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นายระวี อยู่สำราญ (ผู้ร่วมวิจัย)

หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>