หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
111. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : การศึกษาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ำที่มีแนวหญ้าแฝกพาดวางบนพื้นที่ความลาดชันสูง
แหล่งทุน : ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
ระยะเวลา : 2550-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (หัวหน้าโครงการ)

อ.สมชาย ดอนเจดีย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

112. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : การศึกษาการไหลของน้ำผ่านทางระบายน้ำหญ้าแฝก
แหล่งทุน : ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
ระยะเวลา : 2550-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
ผศ.พงศธร โสภาพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)

อ.สมชาย ดอนเจดีย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

113. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : พัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยสำหรับงานชลประทานระดับไร่นา
แหล่งทุน : ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
ระยะเวลา : 2550-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 210,500 บาท
รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการ)
114. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : ผลกระทบของชนิดและความหนาแน่นของดินต่อประสิทธิภาพการดักตะกอนของหญ้าแฝก
แหล่งทุน : ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
ระยะเวลา : 2550-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
นายระวี อยู่สำราญ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

115. ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
โครงการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
ระยะเวลา : 2550-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
รศ.สันติ ทองพำนัก (หัวหน้าโครงการ)
116. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 55,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.พงศธร โสภาพันธุ์ (หัวหน้าโครงการย่อย)

ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.กุมุท สังขศิลา (ผู้ร่วมวิจัย)

อ.วลี สงสุวงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร์ (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.สุภาพร แจ่มเจริญ (ผู้ร่วมวิจัย)

117. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในเขตแนวป้องกันน้ำเค็ม
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 133,500 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการย่อย)

นายสมชาย ดอนเจดีย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

118. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การวินิจฉัยการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำท่าจีน
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2547-2549
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 250,000 บาท
ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (หัวหน้าโครงการ)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.สันติ ทองพำนัก (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

อ.สมชาย ดอนเจดีย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

119. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาระดับลุ่มน้ำจนถึงระดับแปลงนา
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2552
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 400,000 บาท
รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.สันติ ทองพำนัก (ผู้ร่วมวิจัย)

120. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2551
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 122,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.เจษฎา แก้วกัลยา (ที่ปรึกษาโครงการ)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ประสานงานโครงการ)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.สันติ ทองพำนัก (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.พงศธร โสภาพันธุ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>