หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
121. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2551
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 413,500 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

อ.ธนา ชีพสมทรง (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

อ. กิตติพงษ์ เจาจารึก (ผู้ร่วมวิจัย)

นายวิชญ์ ศรีวงษา (ผู้ร่วมวิจัย)

122. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 126,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการย่อย)

ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ (ผู้ร่วมวิจัย)

ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

123. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การศึกษาสมรรถนะของโครงการชลประทานระบบท่อ
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2549-2550
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 150,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.สันติ ทองพำนัก (หัวหน้าโครงการย่อย)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ประสานงานโครงการ)

อ.สมชาย ดอนเจดีย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

124. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพลังองค์กรชุมชน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา : 2549-2549
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 600,000 บาท
ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการ)
125. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้นและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยของบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน
แหล่งทุน : บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน
ระยะเวลา : 2549-2549
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 0 บาท
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.เจษฎา แก้วกัลยา (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (ผู้ร่วมวิจัย)

126. ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
โครงการ : การศึกษาจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาที่ดินของบริษัท ทีซีซี อะโกร จำกัด
แหล่งทุน : บริษัท ทีซีซี อะโกร จำกัด
ระยะเวลา : 2549-2549
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 1,500,000 บาท
รศ.เจษฎา แก้วกัลยา (หัวหน้าโครงการ)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

127. ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)
โครงการ : การประยุกต์ระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2545-2546
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 125,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.สันติ ทองพำนัก (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นายนัทพันธุ์ เกษมพันธุ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นางสาวอารียา ฤทธิมา (ผู้ร่วมวิจัย)

128. ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)
โครงการ : การประยุกต์ระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมสาตร์ มก.
ระยะเวลา : 2545-2546
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

นางสาวอารียา ฤทธิมา (ผู้ร่วมวิจัย)

129. ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)
โครงการ : โครงการการผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แบบบูรณาการ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระยะเวลา : 2546-2546
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 733,000 บาท
ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการ)
130. ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)
โครงการ : การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยวิธีการสำรวจระยะไกล
แหล่งทุน : ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลา : 2546-2546
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 239,800 บาท
ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (หัวหน้าโครงการ)
หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ] [ถัดไป]>>