หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
131. ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)
โครงการ : Interactive Evaluation of Global Water Circulation and Human Society
แหล่งทุน : MAFF-JAPAN
ระยะเวลา : 2546-2546
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 200,000 บาท
รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการ)
132. ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)
โครงการ : ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทาน
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลา : 2546-2547
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
ผศ..พงศธร โสภาพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.สุภาพร แจ่มเจริญ (ผู้ร่วมวิจัย)

อ.บุญฤทธิ์ แจ่มเจริญ (ผู้ร่วมวิจัย)

อ.สมชาย ดอนเจดีย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

133. ประจำปีงบประมาณ 2545 (1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545)
โครงการ : การวิเคราะห์แบบเอนกประสงค์สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดินกรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำกลอง
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลา : 2545-2545
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 1,831,940 บาท
รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการ)
134. ประจำปีงบประมาณ 2542 (1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542)
โครงการ : การประเมินผลการใช้งานอ่างเก็บน้ำกลางคืนสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อย
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2541-2542
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 100,000 บาท
อ.ประเสริฐ กนกสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน (ผู้ร่วมวิจัย)

135. ประจำปีงบประมาณ 2541 (1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541)
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท
ระยะเวลา : 2541-2541
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 800,000 บาท
รศ.มนตรี ค้ำชู (หัวหน้าโครงการ)
136. ประจำปีงบประมาณ 2540 (1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540)
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท
ระยะเวลา : 2540-2541
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 912,000 บาท
รศ.มนตรี ค้ำชู (หัวหน้าโครงการ)
137. ประจำปีงบประมาณ 2539 (1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539)
โครงการ : การสร้างพื้นฐานของเกษตรสมัยใหม่ ในเชิงวิศวกรรมของประเทศไทย
แหล่งทุน : โครงการร่วม KU - JAPAN
ระยะเวลา : 2539-2539
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 40,870 บาท
ผศ.พงศธร โสภาพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)
138. ประจำปีงบประมาณ 2537 (1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2537)
โครงการ : การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในโครงการชลประทาน
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา : 2536-2537
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 200,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.เจษฎา แก้วกัลยา (ผู้ร่วมวิจัย)

ผศ.พงศธร โสภาพันธุ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

139. ประจำปีงบประมาณ 2536 (1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2536)
โครงการ : การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงเทคนิคของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทาน
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิศวกรรมสาสตร์
ระยะเวลา : 2536-2536
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)
140. ประจำปีงบประมาณ 2533 (1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2533)
โครงการ : การพัฒนาสโตคลาสติกโมเดลสำหรับปริมาณการไหลของน้ำในแม่น้ำแม่กลอง
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิศวกรรมสาสตร์
ระยะเวลา : 2532-2533
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)
หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14