หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
21. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลและน้ำกร่อย เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี
แหล่งทุน : การประปาส่วนภูมิภาค
ระยะเวลา : 1 เม.ย.2564 - 29 เม.ย.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 9,767,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
22. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน : กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 1 เม.ย.2564 - 30 เม.ย.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 4,980,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
23. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการวางท่อส่งน้ำคลองพานทอง-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาชลบุรี(พ.)
แหล่งทุน : การประปาส่วนภูมิภาค
ระยะเวลา : 19 เม.ย.2564 - 30 เม.ย.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 4,300,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
24. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการระบบข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่
แหล่งทุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระยะเวลา : 21 พ.ค.2564 - 27 พ.ค.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 5,800,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
25. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ของ กปภ. (ปี 2566-2570)
แหล่งทุน : การประปาส่วนภูมิภาค
ระยะเวลา : 30 มิ.ย.2564 - 29 มิ.ย.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 5,450,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
26. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย
แหล่งทุน : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ระยะเวลา : 1 ก.ย.2564 - 30 ธ.ค.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 9,850,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
27. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา
แหล่งทุน : เมืองพัทยา
ระยะเวลา : 1 ก.ย.2564 - 30 ธ.ค.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 9,320,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
28. ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ระยะเวลา : 1 ม.ค.2563 - 30 ธ.ค.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 22,000,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
29. ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โครงการ : โครงการการทดลองปลูกอ้อยข้ามแล้งเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพ
แหล่งทุน : นายวิรัช เพชรสุนทรสกุล
ระยะเวลา : 2 มี.ค.2563 - 2 มิ.ย.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 100,000 บาท
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

30. ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โครงการ : การจัดทำระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำหลากด้วยปริมาณน้ำฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้นน้ำฝน
แหล่งทุน : กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 1 พ.ค.2563 - 31 ธ.ค.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 9,860,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>