หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
31. ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โครงการ : จ้างทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
แหล่งทุน : กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 1 พ.ค.2563 - 30 เม.ย.2564
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 9,760,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
32. ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำภายในพื้นที่อุทยานไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)
แหล่งทุน : กรมทรัพยากรน้ำ
ระยะเวลา : 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 9,800,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
33. ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร
แหล่งทุน : กรมทรัพยากรน้ำ
ระยะเวลา : 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 28,000,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
34. ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โครงการ : โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำและความขาดแคลนน้ำ
แหล่งทุน : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ระยะเวลา : 1 ต.ค.2563 - 31 มิ.ย.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 7,370,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
35. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง. ปีงบประมาณ 2562
แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ระยะเวลา : 3 ธ.ค.2561 - 31 มี.ค.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 5,130,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
36. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดงานจัดหารแหล่งน้ำดิบ ระบบประปา และบำบัดน้ำเสียพื้นที่ที่อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
แหล่งทุน : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา : 3 ธ.ค.2561 - 31 ธ.ค.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 19,800,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
37. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการจัดทำวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรตามพันธกิจ
แหล่งทุน : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ระยะเวลา : 1 ธ.ค.2561 - 31 ก.ค.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 2,399,500 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
38. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการเชื่อมโยงสู่ระบบ i-Industry และการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมพลาสติก (PITH Data Center)
แหล่งทุน : สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
ระยะเวลา : 1 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 7,000,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
39. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการวิจัยการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบใช้ความสูงน้ำต่ำมาก (ultra low head hydropower) จากลำธารในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แหล่งทุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ระยะเวลา : 1 มี.ค.2562 - 1 มี.ค.2564
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 85,715,000 บาท
ผศ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (หัวหน้าโครงการ)

นายชูพันธ์ ชมภูจันทร์ (ผู้ร่วมวิจัย)

40. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการให้น้ำพืชสำหรับการทำเกษตรกรรมแบบประณีตบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แหล่งทุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ระยะเวลา : 1 มี.ค.2562 - 1 มี.ค.2564
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 26,595,000 บาท
ผศ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (หัวหน้าโครงการ)

นายชูพันธ์ ชมภูจันทร์ (ผู้ร่วมวิจัย)

หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>