หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
41. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการศึกษาออกแบบระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ประมง และอุปโภค ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
แหล่งทุน : เทศบาลเนินฆ้อ
ระยะเวลา : 17 ก.ค.2562 - 17 ก.ย.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

42. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ระยะที่ 3
แหล่งทุน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 1 ต.ค.2562 - 31 ธ.ค.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 19,995,000 บาท
ผศ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
43. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBFM) อำเภอกาญจดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งทุน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระยะเวลา : 16 ก.ย.2562 - 15 ก.ย.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
ผศ.สมชาย ดอนเจดีย์ (หัวหน้าโครงการ)
44. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBFM) อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
แหล่งทุน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระยะเวลา : 16 ก.ย.2562 - 15 ก.ย.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
ผศ.สมชาย ดอนเจดีย์ (หัวหน้าโครงการ)
45. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : โครงการศึกษาจัดทำรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงานของส่วนงาน สำนักงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
แหล่งทุน : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ระยะเวลา : 2 พ.ย.2562 - 30 ก.ย.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 490,000 บาท
นายทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย (หัวหน้าโครงการ)
46. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
โครงการ : งานจ้างเหมาศึกษาเพื่อการทับถมของตะกอนร่องน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี (แห่งใหม่)
แหล่งทุน : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา : 1 ต.ค.2562 - 31 ธ.ค.2563
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 6,800,000 บาท
ผศ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
47. ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
โครงการ : โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง.
แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ระยะเวลา : 1 ม.ค.2561 - 1 ม.ค.2562
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 5,130,000 บาท
นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
48. ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเผ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ระยะที่ 1
แหล่งทุน : บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคขั่น จำกัด
ระยะเวลา : 18 ธ.ค.2560 - 31 ธ.ค.2562
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 1,440,000 บาท
ผศ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
49. ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
โครงการ : โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ระยะที่ 2
แหล่งทุน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 14 พ.ค.2561 - 14 พ.ค.2562
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 19,187,000 บาท
ผศ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
50. ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
โครงการ : โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทระบบประปาผิวดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
แหล่งทุน : อบต.หนองสาหร่าย
ระยะเวลา : 1 ก.ย.2560 - 27 ธ.ค.2561
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 50,000 บาท
ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการ)
หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>