หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
51. ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
โครงการ : การพัฒนาระบบการเก็บและจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์
แหล่งทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา : ม.ค.2557 - ก.ย.2557
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 277,596 บาท
นายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ (หัวหน้าโครงการ)

นายกฤษณะ จันทรโชติ (ผู้ร่วมวิจัย)

นางปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

52. ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
โครงการ : โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช
แหล่งทุน : กรมชลประทาน
ระยะเวลา : พ.ย.2556 - ต.ค.2557
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 19,020,000 บาท
นายวิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (หัวหน้าโครงการ)

นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

53. ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
โครงการ : โครงการศึกษาศักยภาพการใช้น้ำจากบ่อเก็บน้ำเอกชน พื้นที่จังหวัดชลบุรี
แหล่งทุน : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา : มิ.ย.2557 - ธ.ค.2557
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 196,000 บาท
นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)

นายวิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (ผู้ร่วมวิจัย)

นายสมชาย ดอนเจดีย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นายสถาพร เตมีพัฒนพงษา (ผู้ร่วมวิจัย)

54. ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
โครงการ : การจำลองพลศาสตร์ของไหลของการผลักดันน้ำในทางเปิดโดยกังหันน้ำ
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ระยะเวลา : มิ.ย.2557 - มิ.ย.2558
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
55. ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
โครงการ : การจำลองพลศาสตร์ของไหลของกังหันน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ระยะเวลา : มิ.ย.2557 - มิ.ย.2558
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
นายจิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี (หัวหน้าโครงการ)
56. ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
โครงการ : กระถางแขวนและอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำ
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ระยะเวลา : ก.พ.2557 - ก.พ.2558
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
นายระวี อยู่สำราญ (หัวหน้าโครงการ)
57. ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
โครงการ : การบริหารจัดการพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง พื้นที่ชุ่มน้ำปากกุดหวาย จังหวัดอุบลราชธานี
แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว
ระยะเวลา : ม.ค.2557 - พ.ย.2557
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 10,000 บาท
นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)

นายณัฐ มาแจ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มก. (ผู้ร่วมวิจัย)

58. ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
โครงการ : การประเมินภาวะน้ำท่วมในเขตชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานีภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง
แหล่งทุน : สกว.
ระยะเวลา : 1 ก.ย.2557 - 29 ก.พ.2559
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 2,946,405 บาท
ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (หัวหน้าโครงการ)

นายยุทธนา ตาละลักษมน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นายธัญดร ออกวะลา (ผู้ร่วมวิจัย)

นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นายสถาพร เตมีพัฒนพงษา (ผู้ร่วมวิจัย)

59. ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
โครงการ : การจัดการและการให้น้ำกับมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลกรณีมีปริมาณน้ำอย่างจำกัดด้วยน้ำหยด
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2556
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 150,000 บาท
นายสมชาย ดอนเจดีย์ (หัวหน้าโครงการ)
60. ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
โครงการ : การกำหนดดัชนีภัยแล้งรวมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลา : มิ.ย.2555 - มิ.ย.2556
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 1,057,276 บาท
รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการ)
หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>