หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
61. ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
โครงการ : โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในคลองชลประทานโดยกังหันน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
ระยะเวลา : พ.ค.2555 - พ.ค.2556
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 1,055,000 บาท
นายจิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี (หัวหน้าโครงการ)
62. ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
โครงการ : โครงการประเมินปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน โดยแบบจำลอง API Rainfall-Runoff
แหล่งทุน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ระยะเวลา : มี.ค.2556 - มึ.ค.2557
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
63. ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
โครงการ : การศึกษาผลกระทบของปริมาณน้ำผิวดินต่อการเคลื่อนที่ของเมล็ดถั่วเหลืองบนพื้นที่ความลาดชันสูง
แหล่งทุน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ระยะเวลา : เม.ย.2556 - เม.ย.2557
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
นายสมชาย ดอนเจดีย์ (หัวหน้าโครงการ)
64. ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
โครงการ : การศึกษาผลกระทบของวิธีการให้น้ำแบบไมโครต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง
แหล่งทุน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ระยะเวลา : พ.ค.2556 - พ.ค.2557
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
นายยุทธนา ตาละลักษมณ์ (หัวหน้าโครงการ)
65. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
โครงการ : การพัฒนาหัวจ่ายน้ำชลประทาน 1 ให้เป็นแบบ Pop Up Sprinkler
แหล่งทุน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ระยะเวลา : ก.ย. 2555- ส.ค.2556
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
นายระวี อยู่สำราญ (หัวหน้าโครงการ)
66. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยและวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดราชบุรี
แหล่งทุน : อค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ระยะเวลา : 27 ก.ย. 2555 - 25 ม.ค.2556
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 1,980,000 บาท
รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการ)
67. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
โครงการ : โครงการศึกษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
แหล่งทุน : กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 9 พ.ค. 2555 - 30 มิ.ย.2556
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 58,000,000 บาท
ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (หัวหน้าโครงการ)
68. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
โครงการ : การประเมินผลระบบชลประทานน้ำหยดใต้ดิน
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2555 - 2555
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 120,000 บาท
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)

รศ.สันติ ทองพำนัก (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

69. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
โครงการ : การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการส่งน้ำสำหรับโครงการชลประทาน
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ระยะเวลา : 2555 - 2555
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 150,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (ผู้ร่วมวิจัย)

70. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
โครงการ : การหาวิธีที่เหมาะสมในการลดการรั่วซึมของน้ำในสระเก็บน้ำ
แหล่งทุน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ระยะเวลา : มี.ค.2555 - มี.ค.2556
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
ผศ.พงศธร โสภาพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)
หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>