หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
71. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
โครงการ : การศึกษาความต้องการใช้น้ำและการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการให้น้ำชลประทานแบบต่างๆ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา : 2553-2554
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 220,000 บาท
รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการ)

นายพันธุ์ชัย บุญเพ็ง ฝ่ายเกษตรชลประทาน กรมชลประทาน (ผู้ร่วมวิจัย)

72. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
โครงการ : การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการส่งน้ำสำหรับโครงการชลประทาน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา : 2554-2555
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 200,000 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.บัญชา ขวัญยืน (ผู้ร่วมวิจัย)

นายวิชญ์ ศรีวงษา กรมชลประทาน (ผู้ร่วมวิจัย)

73. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
โครงการ : การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำโดยทฤษฎีภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคขนาดใหญ่
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา : 2554-2554
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 250,000 บาท
อ.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี (หัวหน้าโครงการ)

นายพรหมพร เชื้อกุลา (ผู้ร่วมวิจัย)

74. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
โครงการ : การศึกษาการจัดการชลประทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร
แหล่งทุน : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.เชียงใหม่
ระยะเวลา : 2553-2554
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 225,830 บาท
อ.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ (หัวหน้าโครงการ)

อ.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

อ.ปริญญา พัฒนวสันต์พร (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.สมยศ เชิญอักษร (ผู้ร่วมวิจัย)

75. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
โครงการ : การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองชลประทานระบบแสงเลเซอร์
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา : 2553-2555
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 200,000 บาท
อ.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี (หัวหน้าโครงการ)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

อ.ยุทธนา ตาละลักษมณ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นายวิชญ์ ศรีวงษา สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน (ผู้ร่วมวิจัย)

76. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
โครงการ : การศึกษาความต้องการใช้น้ำและการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการให้น้ำชลประทานแบบต่างๆ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา : 2553-2554
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 160,000 บาท
รศ.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าโครงการ)

นายพันธุ์ชัย บุญเพ็ง ฝ่ายเกษตรชลประทาน กรมชลประทาน (ผู้ร่วมวิจัย)

77. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
โครงการ : การวิเคราะห์แบบแผนการปลูกพืชในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนด้วยภาพบันทึกการรับรู้จากระยะไกลหลายช่วงเวลา
แหล่งทุน : คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน
ระยะเวลา : 2552-2553
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 20,000 บาท
รศ.สันติ ทองพำนัก (หัวหน้าโครงการ)

อ.ชูพันธุ์ ชมพูจันทร์ (ผู้ร่วมวิจัย)

78. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
โครงการ : การปรับปรุงระบบการจัดการสภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำโดยการบริหารอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมและการพยากรณ์เตือนภัย ณ เวลาจริง: กรณีศึกษาลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา : 2552-2553
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
อ.คมสัน ไชโย วิทยาลัยการชลประทาน (หัวหน้าโครงการ)

อ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (ผู้ร่วมวิจัย)

79. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
โครงการ : การค้นหาพื้นที่วิกฤตและระยะเวลาการสะสมไนโตรเจนและการประเมินการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนภายในแนวคลองและคลองย่อยของแม่น้ำท่าจีนในเขตจังหวัดนครปฐมและการใช้เครื่องปั๊มน้ำในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา : 2552-2553
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 298,600 บาท
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)

Mrs.Tamao Kasahara ม.มหิดล (ผู้ร่วมวิจัย)

80. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
โครงการ : การศึกษาและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางธรรมชาติโดยไม่ใช้พลังงาน
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา : 2552-2553
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 1,430,000 บาท
อ.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี (หัวหน้าโครงการ)

นายสุวรรณ นันศรุต สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษาโครงการ)

นายวิชญ์ ศรีวงษา สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน (ผู้ประสานงานโครงการ)

รศ.สันติ ทองพำนัก (ผู้ร่วมวิจัย)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ผู้ร่วมวิจัย)

Assit.Prof.Tamao Kasahara คณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล (ผู้ร่วมวิจัย)

หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>