รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

somchai_n

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4008

อีเมล์ : fengscd@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ