อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

songsak

ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : KE002

อีเมล์ : songsak.pu@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ