หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 130 รายการ  
ที่ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อ-นามสกุล นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา Full Text
1
การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองกำหนดการให้น้ำพืช:กรณีศึกษาโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
Development of Crop Irrigation Schedule Model and Its Application: Case Study of the Greater Mae Klong Irrigation Project
นายธเนศ สัมฤทธิ์นรพงศ์ อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร 2562
2

Water accounting plus (WA+) for the Tonle Sap Lake Basin using satellite-derived data and WEAP model
Mr. Phanit MAB รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2561
3
การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการน้ำชลประทานในนาข้าว
Assessment of Potential Impact of Climate Change on Irrigated Water Management in Paddy Fields
นายสุรสิทธิ์ ปัญญวรรณสิริ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 2561
4
การศึกษาประสิทธิภาพการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง
The Study of food mitigation by Huay Sa-Mong Dam project and Khlong Pra Sathueng reservoir project in Bangpakong-Prachin Buri river Basin
นายดอน เครือหอม รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 2560
5
การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนดินในแม่น้ำป่าสักโดยใช้แบบจำลอง MIKE21
A Study of Sediment Transport in Pasak River Using MIKE21 Model
นายอรรถพร พวงผิว อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2558
6
การศึกษาการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำตราด โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
The Study on Flood Forecasting in Trat River Basin by An Application of Mathematical Model
นางสาวอรุณทิพย์ แม้นประเสริฐ อ.ดร.วิษัวัฒก์ แต้สมบัติ 2557
7
การวิเคราะห์ผลของการผลักดันน้ำโดยใบพัดชนิดแกนนอน
Analysis of the Effects of Water Pushing by Horizontal Axis Propeller
นายสาโรจน์ ศรีชัย อ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี 2557
8
การศึกษาการพยากรณ์น้ําทวมแบบตามเวลาจริงในลุ่มน้ำแม่วังทอง
The Study on Real Time Flood Forecasting in the Mae Wang Thong Basin
นายสุทธิพงษ์ ฉลวย อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2557
9
การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพกันน้ำ แกนตั้งแบบลดแรง เสียดทาน
Research and Development on Efficiency of a Vertical Axis Water Turbine with Friction Reduction
นายณัฐวุฒิ จันทเลิศ อ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี 2557
10
การประเมินทรัพยากรน้ำด้วยแบบจำลอง SWAT ในพื้นที่ลุ่มน้ำเซโดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Water Resource Assessment by SWAT Model in Sedone River Basin Lao’s People Democratic Republic
นายวิโรจน์ กิมาลา ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2557
11
การศึกษาผลกระทบของน้ำผิวดินต่อการสูญเสียเมล็ดพันธุ์บนพื้นที่ความลาดชันสูง
A Study on an Effect of Runoff for Seed Losses on Steep Slopes Area
นายมตินันท์ จงไกรจักร ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 2556
12
การปรับปรุงความถูกต้องของ DEM สำหรับแบบจำลอง SWAT ในการประเมินน้ำท่าในพื้นที่ราบแม่น้ำท่าจีน
DEM Improvement for SWAT Model in Runoff Estimation on Tha Chin Plain
นายอิศเรศ กะการดี ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2556
13
การจำลองการพิบัติของเขื่อนศรีนครินทร์
Dambreak Simulation of Srinagarindra Dam
นฤมล นาวายนต์ อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2555
14
การศึกษาการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำสงคราม โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์
The Study of Flood Forecasting in the SongKram River Basin using Mathematical Model
นายพงษ์รัตน์ อ่อนละมุน อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2555
15
การศึกษาสภาพอุทกพลศาสตร์และการรุกล้ำความเค็มในแม่น้ำท่าจีน
The study of Hydrodynamic Conditions and Salinity Intrusion in Thachin River
นายณัฐวุฒิ อินทบุตร อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2555
16
การทดสอบประสิทธิภาพกังหันพลังน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน
Performance Testing of a Vertical Axis Water Turbine with Friction Reduction
นายเศรษฐา สมจิตต์ชอบ อ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี 2555
17
การจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน : กรณีศึกษา โครงการหนองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสาระวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยโดยประชาชนลาว
Water User's Group on Irrigation Management :A Case Study Nongdaeng Project, Saravane Province Lao PDR
นายพัดสวรรค์ ชัยยวงศ์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 2555
18
ผลกระทบของการใช้น้ำแบบจุลภาคต่อการเจริญเติบโตทานตะวัน
Effect of Micro Irrigation in Growing Sunflower
นายพรลิขิต ทองรอด อ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 2555
19

ANALYSIS OF LAND USE CHANGE AND ITS EFFECTS ON RUNOFF AND SEDIMENT YIELDS IN FINCHA WATERSHED ETHIOPIA
ABDI BORU AYANA ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2555
20
การปรับปรุงระบบบริหารคลองส่งน้ำด้วยแบบจําลองคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาสองพี่น้อง
Canal Operation Improvement by Computer Simulation Model: Case Study of Songphinong Operation and Maintenance Project
นายอุรินทร์ โสตรโยม รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2554
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>