รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์-วิดิทัศน์

https://www.youtube.com/watch?v=uDHBYAApFC8

การบรรยายพิเศษจาก รศ. ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในหัวข้อ \”สถานภาพปัจจุบันและทิศทางงานวิจัยที่จำเป็นสำหรับการจัดกการน้ำและการผลิตข้าวสำหรับประเทศไทย\”

ใน The 3rd Thailand INWEPF SYMPOSIUM \”การบริหารจัดการน้ำในนาข้าวยุคใหม่ภายใต้สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Sustainable water management for paddy fields under crimate change and uncertainly)\” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดย INWEPF กรมชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Scroll to Top