ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

varawoot_n

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4007

อีเมล์ : fengvwv@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ  | วิดิทัศน์ (ผลงานร่วม) | เว็บไชต์