กฎหมายเกี่ยวกับน้ำ

กฎหมายเกี่ยวกับน้ำ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับน้ำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่บังคับใช้

องค์กร

1. การใช้น้ำเพื่อการเกษตร

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526

เขตชลประทานที่ราษฎรได้จัดขึ้น

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497

เขตชลประทาน

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2507

คัน คูน้ำ

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่4) พ.ศ.2518

ทางน้ำ คลอง คูน้ำ

พ.ร.บ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505

พ.ร.บ.รักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก 121

พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517

พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518

เขตโครงการจัดรูปที่ดิน

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

2. การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

เขตชลประทาน

พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520

เขตน้ำบาดาล

คณะกรรมการน้ำบาดาล

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

เขตนิคมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510

เขตควบคุมแร่ เขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ และเขตโลหกรรม

3. การใช้น้ำเพื่อการผลิตพลังงาน

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

เขตชลประทาน

พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511

เขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

คณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535

เขตพลังงาน

คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

4. การใช้น้ำเพื่อการสาธารณูปโภค

พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535

เขตพลังงาน

คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

เขตเทศบาล

เทศบาลตำบล เมือง นคร

พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2495

เขตสุขาภิบาล

คณะกรรมการสุขาภิบาล

พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510

เขตการประปานครหลวง

คณะกรรมการประปานครหลวง

พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522

เขตการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการประปาส่วนภูมิภาค

พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520

เขตน้ำบาดาล

คณะกรรมการน้ำบาดาล

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

เขตหมู่บ้าน อำเภอ

คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2484

เขตแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

เขตนิคมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517

เขตโครงการจัดรูปที่ดิน

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

พ.ร.บ.รักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก 121

ทางน้ำ ลำคลอง คู

พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526

เขตคลองประปา

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 

เขตชลประทานที่ราษฎรได้จัดขึ้น

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

เขตชลประทาน

พ.ร.บ.การพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2496

เขตการพลังงาน

คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

5. การใช้น้ำในการประมง

พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490

แม่น้ำ ลำคลอง

6. การใช้น้ำเพื่อการคมนาคม

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

เขตเทศบาล

เทศบาลตำบล เมือง นคร

พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2495

เขตสุขาภิบาล

คณะกรรมการสุขาภิบาล

พ.ร.บ.เรือสยาม พ.ศ.2481

น่านน้ำไทย น่านน้ำประมง

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456

น่านน้ำไทย คลอง แม่น้ำ บึง
อ่างเก็บน้ำ

พ.ร.บ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494

เขตการท่าเรือ

คณะกรรมการของการท่าเรือ

พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522

น่านน้ำไทย ทะเลหลวง

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 เรื่องการควบคุมการจอดเรือ

แม่น้ำ ลำคลอง

พ.ร.บ.รักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก 121

แม่น้ำ ลำคลอง คู

พ.ร.บ.สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ.2456

แม่น้ำ

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

เขตพื้นที่ชลประทาน

7. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520

เขตน้ำบาดาล

คณะกรรมการน้ำบาดาล

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

เขตโรงงาน

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456

น่านน้ำไทย คลอง แม่น้ำ บึง อ่างเก็บน้ำ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 เรื่องการควบคุมการจอดเรือ

แม่น้ำ ลำคลอง

พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2484

เขตแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ

8. การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ำ

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

เขตการนิคมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ร.บ.รักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก 121

แม่น้ำ ลำคลอง คู

พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526

เขตคลองประปา

พ.ร.บ.สำหรับการกำจัดผักตบชวา พ.ศ.2456

แม่น้ำ

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

เขตพื้นที่ชลประทาน

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

เขตอุทยานแห่งชาติ

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

เขตป่าสงวน

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510

เขตควบคุมแร่ เขตเหมืองแร่

เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม

Scroll to Top