ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

กฎหมายเกี่ยวกับน้ำ

กฎหมายเกี่ยวกับน้ำ

กฎหมายเกี่ยวกับน้ำ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับน้ำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่บังคับใช้

องค์กร

2. การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม

เขตชลประทาน

เขตน้ำบาดาล

คณะกรรมการน้ำบาดาล

เขตนิคมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เขตควบคุมแร่ เขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ และเขตโลหกรรม

3. การใช้น้ำเพื่อการผลิตพลังงาน

เขตชลประทาน

เขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

คณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เขตพลังงาน

คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

4. การใช้น้ำเพื่อการสาธารณูปโภค

เขตพลังงาน

คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

เขตเทศบาล

เทศบาลตำบล เมือง นคร

เขตสุขาภิบาล

คณะกรรมการสุขาภิบาล

เขตการประปานครหลวง

คณะกรรมการประปานครหลวง

เขตการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการประปาส่วนภูมิภาค

เขตน้ำบาดาล

คณะกรรมการน้ำบาดาล

เขตหมู่บ้าน อำเภอ

คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

เขตแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ

เขตนิคมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เขตโครงการจัดรูปที่ดิน

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

เขตชลประทานที่ราษฎรได้จัดขึ้น

เขตการพลังงาน

คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

5. การใช้น้ำในการประมง

แม่น้ำ ลำคลอง

6. การใช้น้ำเพื่อการคมนาคม

เขตเทศบาล

เทศบาลตำบล เมือง นคร

เขตสุขาภิบาล

คณะกรรมการสุขาภิบาล

น่านน้ำไทย น่านน้ำประมง

น่านน้ำไทย คลอง แม่น้ำ บึง
อ่างเก็บน้ำ

เขตการท่าเรือ

คณะกรรมการของการท่าเรือ

น่านน้ำไทย ทะเลหลวง

เขตพื้นที่ชลประทาน

7. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เขตน้ำบาดาล

คณะกรรมการน้ำบาดาล

เขตโรงงาน

น่านน้ำไทย คลอง แม่น้ำ บึง อ่างเก็บน้ำ

เขตแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ

8. การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ำ

เขตการนิคมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เขตพื้นที่ชลประทาน

เขตอุทยานแห่งชาติ

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตควบคุมแร่ เขตเหมืองแร่

เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม