ห้องปฏิบัติการวิจัยจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ลักษณะงานวิจัย

แบบจำลองด้านอุทกวิทยา แบบจำลองด้านอุตุนิยมวิทยา การจำลองระบบทรัพยากรน้ำ การพยากรณ์ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการชลประทาน การจัดทำฐานข้อมูล GIS ระบบโทรมาตรและการเตือนภัย การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ/วิจัย

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ

 

Scroll to Top