ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ห้องปฏิบัติการวิจัยจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการวิจัยจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ลักษณะงานวิจัย

แบบจำลองด้านอุทกวิทยา แบบจำลองด้านอุตุนิยมวิทยา การจำลองระบบทรัพยากรน้ำ การพยากรณ์ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการชลประทาน การจัดทำฐานข้อมูล GIS ระบบโทรมาตรและการเตือนภัย การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ / วิจัย

บทความทางวิชาการ