ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4029

อีเมล์ : fengwwt@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ