โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2555

      20 ธันวาคม 2555
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      11 พฤศจิกายน 2555
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      1 พฤศจิกายน 2555
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      11 ตุลาคม 2555
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      28 กันยายน 2555
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      7 กันยายน 2555
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      29 สิงหาคม 2555
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      9 สิงหาคม 2555
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      18 กรกฎาคม 2555
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารและสถานที่, หน่วยยานพาหนะ)
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      27 มิถุนายน 2555
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล (หน่วยสารบรรณ, หน่วยการเจ้าหน้าที่, หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์)
[ เอกสาร ]
[ ภาพกิจกรรม ]

      13 มิถุนายน 2555
งานสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ, หน่วยห้องสมุด)
[ เอกสาร ]
[No Photo]

      30 พฤษภาคม 2555
งานคลังและพัสดุ (หน่วยการเงินและบัญชี, หน่วยพัสดุ)
[ เอกสาร ]
[No Photo]

      28 พฤษภาคม 2555
งานบริการวิชาการและวิจัย (หน่วยบริการวิชาการ, หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม)
[ เอกสาร ]
[No Photo]

      3 พฤษภาคม 2555
งานแผนและประกันคุณภาพ
[ เอกสาร ]
[No Photo]

      4 เมษายน 2555
งานแผนและประกันคุณภาพ
[ เอกสาร ]
[No Photo]

ลิขสิทธิ์ © 2014 QA of Eng.KPS.KU สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
งานประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ,ติดต่อหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง งานแผนและประกันคุณภาพ : fengpnt@ku.ac.th , โทร. 7007 (ปนิตา) สำนักงานเลขานุการคณะฯ