นิทรรศการงานวิจัย

มีผลงานที่น่าสนใจหลายโครงการ เช่น

ผลงานของภาควิศวกรรมเกษตร

- เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานจากเมล็ดพันธุ์ปลอมปน
- เครื่องผนึกถุงพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ
- หุ่นยนต์ภาคสนามเอนกประสงค์
- ต้นแบบเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบตอง
- การศึกษาและพัฒนาเครื่องขัดผิวเมล็ดถั่วเขียวเพื่อการเพาะงอก
- การตรวจสอบอาการแตกของผลมะพร้าวน้ำหอมด้วนเทคนิค NIRS
- ไถระเบิดดินดานยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์แบบมีจานกรีดใบอ้อย
- การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดอาหารสัตว์ขนาดครัวเรือน

ผลงานของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

- คูส่งน้ำลอยฟ้า
- ถังน้ำผ้าใบคอนกรีต

ผลงานของภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

- เครื่องทำน้ำอิเลกโทรไลท์เพื่อลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้
- โครงการการปรับปรุงตู้อบแห้งแบบลมร้อนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการอบลดความชื้น
- โครงการเครื่องลำเลียงและชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติ
- การใช้ประโยชน์น้ำมันไก่ที่สกัดจากเศษไขมันไก่เหลือทิ้งในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไก่ตัด
- เครื่องคัดแยกพริกชี้ฟ้าแบบสายพานลำเลียง

ผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

- โมเดลบ้านพักอาศัยแนวร่วมสมัย

ผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
- หุ่นยนต์แขนกลห้าแกนแบบเคลื่อนที่ได้
- เครื่องตรวจสอบรอยร้าวของไข่ไก่
- ต้นแบบของระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ

ผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- โครงการเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเท้า
- โครงการโปรแกรมขายเสื้อ T-Shirt ใช้หลักการประมวลผลภาพ

ผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- โปรแกรมโลจิสติกส์เพื่อเลือกเส้นทางขนส่งที่ดีที่สุดและแอพลิเคชั่นใช้งานบนพีซีและสมาร์ทโฟน
- โปรแกรมอัตถประโยชน์เพื่อการจัดการคลังสินค้าในสหกรณ์และร้านค้า
- การจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาระบบการขาส่งและสินค้าคงคลังสำหรับร้านขายวัสดุก่อสร้าง
- การออกแบบระบบงานและสร้างเครื่องชุดกรณีศึกษาระบบการขนส่งถ่ายวัสดุและลำเลียงสินค้า-บรรจุภัณฑ์

ผลงานของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ถังหมักขยะและผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด 50 กก./วัน

ประชุมสัมมนาวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิศวกรรมกับ Thailand 4.0”

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00-16.00 น.


ณ ห้อง 301 อาคารศูนย์เรียนรวม 2


กำหนดการงานเสาวนาทางวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559


วิทยากร

ประชุมวิชาการครั้งที่ 13 สาขาวิศวกรรมศาสตร์

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-16.30 น.


ณ ห้อง 203, 204, 205 อาคารศูนย์เรียนรวม 2


กำหนดการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559

การแข่งขันทักษะนักเรียน

ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การแข่งขันเมกะฟู้ด (Megafood) แข่งสุดๆ กับฟู้ดเอน

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 4401 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

รายละเอียด ใบสมัคร แผนที่ ผลการแข่งขัน ภาพกิจกรรม
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30-15.00 น.

ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด ใบสมัคร แผนที่ ผลการแข่งขัน ภาพกิจกรรม
การแข่งขันวิศวกรสะพานไม้ไอศกรีม

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00-16.00 น.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รายละเอียด ใบสมัคร แผนที่ ผลการแข่งขัน ภาพกิจกรรม
การแข่งขันเกมส์การบริหารจัดการโซ่อุปทาน

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-15.00 น.

ห้อง E9202 ชั้น 2 อาคาร 9 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียด ใบสมัคร แผนที่ ผลการแข่งขัน ภาพกิจกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 3-4, 7 และ 9 ธันวาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วันที่ 3 ธันวาคม 2559 “หลักสูตรนักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ” โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หจก. คูโบต้า ก. แสงยนต์ บจก. คูโบต้า นครปฐม
        09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาคาร 9 ห้อง E9502
        09.30 - 09.40 น. พิธีเปิดการสัมมนา
        09.40 - 10.30 น. การบรรยายแนะนำตัวรถแทรกเตอร์
o การแนะนำชุดแผงหน้าปัด
o การใช้สวิตช์ต่างๆ
o การใช้คันเกียร์และคันควบคุม
o แนะนำการบำรุงรักษา
o แนะนำการปรับตั้ง
o แนะนำการอัดจาระบี
        10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
        10.45 - 12.00 น. แนะนำการติดตั้งผาล
แนะนำการนำรถแทรกเตอร์ขึ้นจากหล่ม
        12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
        13.00 - 14.00 น. การสาธิตภาคปฏิบัติการบำรุงรักษาและการปรับตั้งแทรกเตอร์
        14.00 - 16.00 น. การขับรถแทรกเตอร์ตัวเปล่าและการขับรถแทรกเตอร์ข้ามคันนา      ฝึกที่สถานีที่ 1
การใช้ไถผาล      ฝึกที่สถานีที่ 2
การใช้งานโรตารี่      ฝึกที่สถานีที่ 3
การใช้ใบมีดดันดินปรับพื้นที่      ฝึกที่สถานีที่ 4
วันที่ 4 ธันวาคม 2559 “หลักสูตรนักขับรถขุดดินมืออาชีพ” โดย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หจก. คูโบต้า ก. แสงยนต์ บจก. คูโบต้า นครปฐม
        09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาคาร 9 ห้อง E9502
        09.30 - 10.30 น. การบรรยายแนะนำตัวรถขุดดินขนาดเล็ก
o การแนะนำชุดแผงหน้าปัด
o การใช้สวิตช์ต่างๆ
o การใช้คันเกียร์และคันควบคุม
o แนะนำการบำรุงรักษา
o แนะนำการปรับตั้ง
o แนะนำการอัดจาระบี
        10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
        10.45 - 12.00 น. แนะนำการปรับตั้งเพื่อเตรียมขุดดิน
        12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
        13.00 - 14.00 น. การฝึกภาคปฏิบัติการบำรุงรักษาและการปรับตั้งตัวรถ
        14.00 - 16.00 น. การฝึกหัดบังคับรถขุดดินตามสถานี
        16.00 น. ปิดการอบรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 “อนาคตเกษตรกรรมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”
หจก. คูโบต้า ก. แสงยนต์ บจก. คูโบต้า นครปฐม
        09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาคาร 9 ห้อง E9502
        09.30 - 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “ระบบนำร่องรถแทรกเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์วัดระยะ”
โดย อาจารย์ ดร.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์
        10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
        10.45 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย ความท้าทายใหม่ในโลกพลวัต”
โดย คุณฆาแวนคำดี (คำ-วี การเกษตร)
        12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 “การปรับระดับพื้นดินเพื่อการเกษตร”
โดย คุณสันติภาพ ศรีสุขจร    หจก.ศรีกำแพงแสนมอเตอร์
        09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาคาร 9 ห้อง E9502
        09.30 - 12.00 น. ทฤษฎีการปรับระดับพื้นดิน
o ความสำคัญของการปรับระดับพื้นดิน
o หลักการปรับระดับพื้นดิน
o การเลือกความลาดเอียงให้เหมาะสม
o การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบและวิเคราะห์
        12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
        13.00 - 15.00 น. การสาธิตภาคสนาม
o การสำรวจพื้นที่
o การปรับระดับพื้นที่ด้วยแสงเลเซอร์
        15.30 น. ปิดการอบรม